CONDICIONS DE LA COMPETICIÓ CIRCUIT ANDBANC 2008

1. COMITÈ DEL CIRCUIT:

Gerard RIEGER CARRABINA, Albert PARRILLA VELA, Sílvia RIVA GONZALEZ, Benjamí PUJOL CHAUFFAILLE, Axel RABANAL ADELL, Ramon ISIDRO NIETO, Carles MATUTE SÁNCHEZ, Jordi PUIGDEMASA CASANOVAS i Josep Maria COLOMINA NIETO.

Dit Comitè decidirà, en tot el que es refereix al desenvolupament del circuit, a la interpretació del present Reglament o d’algun cas no contemplat en el mateix i tindrà totes les facultats que li concedeixen les Regles de Golf en vigor.

El Club de Golf del Principat per mitjà del Comitè del Circuit, designarà el Comitè de Competició de cada volta d’acord amb el Comitè de Competició del club hoste.

2. LLOCS I DATES

DIA MES ETAPA / CLUB TELÈFON
Dissabte 5ABRIL 1ª VOLTA – PANORAMICA +34 964 49 30 72
Dissabte 3 MAIG 2ª VOLTA – EMPORDÀ +34 972 76 04 50
Div-Diss 23/24 MAIG 3ª VOLTA – COSTA DORADA +34 977 14 43 74
Dissabte 21 JUNY 4ª VOLTA – PERALADA +34 972 53 82 87
Dissabte 12 JULIOL 5ª VOLTA – PGA GIRONA +34 972 47 25 77
Dilluns 8 SETEMBRE 6ª VOLTA – MONTANYÀ +34 938 84 01 70
Dissabte 13 SETEMBRE 7ª VOLTA – ARAVELL +34 973 36 00 66
FINAL ABAMA – TENERIFE

3. PARTICIPANTS:

Podran inscriure’s al Circuit tots aquells jugadors amb possessió d’una llicència federativa i handicap en vigor, que siguin socis del Club de Golf del Principat i al corrent de pagament de les quotes socials.

A CADA VOLTA HI PRENDRAN PART: els socis i convidats dels clubs hostes al seu camp, els convidats del Club de Golf del Principat i els convidats de l’espònsor, l’entitat ANDBANC, excepte limitacions pròpies i a càrrec del club hoste.

4.-INSCRIPCIONS:

La inscripció serà obligatòria per a cada volta, mitjançant trucada telefònica al Club de Golf del Principat d’Andorra; el nombre de places vindrà limitat en funció de la disponibilitat oferta per cada camp hoste, en cas de que el nombre de jugadors inscrits superi el límit del camp hoste el criteri de preferència en la selecció dels participants serà l’ordre cronològic de la seva inscripció.

5.- HANDICAPS:

El jugador és responsable de que el handicap de joc que consti en la targeta sigui actualitzat i correcte.
Els handicaps estaran limitats a 28 per homes i 36 per dones.

6.- MODALITAT DE JOC:

Stroke play Stableford individual: Es jugaran 7 voltes i s’escollirà l’addició de la puntuació de les 3 millors voltes per obtenir el resultat final.

7.- GRUPS, ORDRE i BARRES DE SORTIDA:

Els grups de sortida de les proves seran confeccionats pel Comitè de Competició. Els criteris per a elaborar l’ordre de sortida seran els següents:

Per a la primera volta: atenent al handicap (d’inferior a superior)
Per a la segona volta: per categories (A, B i C), atenent a la classificació de la primera volta.
Per a ulteriors voltes: per categories (A, B i C), d’acord amb la classificació que resulti d’addicionar els dos millors resultats.

Els jugadors que, un cop ja iniciat el circuit, participin per primera vegada en una volta sense disposar de classificació atenent als criteris anteriors, seran inscrits en els darrers grup de sortida de la categoria (A, B i C) que els hi correspongui per handicap.

No obstant l’anterior, el Comitè es reserva el dret de canviar l’ordre de sortida en funció de les necessitats de la competició.

Cas de que un jugador no es presenti a la prova a la que es va inscriure sense avís previ comunicat per telèfon al club hoste amb l’antelació possible, i fora de les circumstàncies que justifiquen l’aixecament de sanció pel comitè de la prova, no se li permetrà inscriure’s a la prova següent.

Les barres de sortida seran Grogues per Homes i Vermelles per Dones.

8.- PREMIS:

———– PREMIS PER CADA VOLTA ———–

A) SOCIS dels diferents clubs hostes al seu camp (Panoràmica, Empordà, Costa Dorada, Peralada, P.G.A., Montanyà i Aravell). Jugaran amb la limitació handicap que els propis camps determinin per als seus socis.

1er Classificat scratch: Trofeu
1er Classificat hdcp categoria A : Trofeu handicap 0 – 12.4
1er Classificat hdcp categoria B : Trofeu handicap 12.5 – 22.4
1er Classificat hdcp categoria C : Trofeu handicap 12.5 – 28/36

1er Classificat en la categoria a elecció del Club hoste: Viatge (TDC) per la final.

B) SOCIS del Club de Golf Principat d’Andorra.

1er Classificat scratch: Trofeu
1er Classificat hdcp categoria A : Trofeu handicap 0 – 12.4
1er Classificat hdcp categoria B : Trofeu handicap 12.5 – 22.4
1er Classificat hdcp categoria B: Trofeu handicap 22.5 – 28/36

———– PREMIS CIRCUIT ———–

Es classificaran per a la final els següents socis del Club de Golf del Principat:

(1) 1r Classificat scratch general indistint
(2) Els tres primers classificats de la categoria A: handicap 0 – 12.4
(3) Els tres primers classificats de la categoria B: handicap 12.5 – 22.4
(4) Els tres primers classificats de la categoria C: handicap 22.5 – 28 homes i 36 dones
(5) 1er classificat amb punts acumulats en la celebració de 5 proves.

Segons els resultats, els premis no seran acumulables i s’adjudicaran per aquest ordre, de forma que el guanyador d’una opció (1 a 5) és exclòs de les opcions següents.

Seran acumulables els trofeus obtinguts en cada camp amb els resultats finals.

9.- PUNTUACIONS I RESULTATS:

A.- El resultat del circuit serà la suma de les millors tres voltes.
B.- Si vàries de les proves fossin objecte de suspensió pel Comitè, les classificacions s’elaboraran segons els tres millors resultats de les voltes vàlides.
Cas de quedar reduït a menys de tres proves, el circuit serà cancel·lat.

Els resultats de cada prova estaran a disposició del jugador a la seu del Club de Golf del Principat, i es publicaran a la pàgina web del Club, amb caràcter provisional i no definitiu.

10.- DISPUTES I RECLAMACIONS:

Seran resoltes segons les previsions de la Regla 34.

11.- SUSPENSIÓ TEMPORAL DEL JOC O ANUL·LACIÓ D’UNA VOLTA:

Quan les circumstàncies (en general d’ordre climàtic) així ho aconsellin, es procedirà a suspendre temporalment el joc segons les Regles de Golf (Comitè de Competició de la Volta), quan procedeixi, es continuarà d’acord amb les Regles.

El Comitè del Circuit podrà declarar-la nul·la quan la impossibilitat de completar la prova per part de tots els inscrits així ho aconselli, quedant aleshores el Circuit reduït en el nombre de voltes.

12.- DESEMPATS:

En cada volta
En cas d’empat en classificació handicap el guanyador serà el jugador del handicap de joc més baix.
En cas d’empat en classificació scratch el guanyador serà el jugador del handicap de joc més alt.
Cas que els jugadors empatats tinguin el mateix handicap de joc, el desempat es resoldrà per la formula dels 9, 12, 15, 16 y 17 últims forats (s’entén per darrers últims forats, els del camp, no els que s’haguessin pogut jugar). Finalment, si persisteix l’empat, es resoldrà per sorteig.

Resultats Finals:
En cas d’empat en classificació handicap el guanyador serà el jugador del handicap exacte més baix al final de l’última volta que computi per al resultat final.
En cas d’empat en classificació scratch el guanyador serà el jugador del handicap exacte més alt al final de la darrera volta que computi per al resultat final.

Si l’empat persisteix, es proclamarà guanyadors als jugadors empatats.
13.- CONDICIONS DELS PREMIS:

A.- Els premis són personals, intransferibles i no compensables.
B.- Si algun soci del Club de Golf del Principat es classifica per a la final del Circuit en una prova hoste com a soci d’un club d’acollida, la opció és preferent per obtenir el premi.
C.- La organització del Circuit Andbanc no es fa responsable en cas de limitació de handicap per jugar als clubs objecte del premi.

El règim d’allotjament en els premis (consistents en el viatge per a disputar la final) és en habitació doble compartida.
14.- ATRIBUCIONS DEL COMITÈ DE CADA PROVA:

El comitè de cada prova estarà format pel President del Comitè de competició del club hoste, l’àrbitre designat per la prova i almenys 2 membres designats pel Club de golf del Principat. Aquest comitè és competent per vetllar per l’aplicació de les regles del Golf, regles locals del club hoste i condicions de la competició (Ritme de joc – Suspensió del joc – Transport – Penalitat de desqualificació)

El Club de Golf del Principat, a través del seu Comitè de Competició, es reserva el dret d’interpretar el present reglament, sempre que es presenti un cas no previst en el mateix.

Escaldes-Engordany, gener 2008
Club de Golf del Principat

* Tota la informació de cada prova i del circuit estarà a la web del Club (www.cgp.ad)

CLUB DE GOLF DEL PRINCIPAT
Adreça: Carrer Sant Antoni núm. 5, entresol (Escaldes-Engordany)
Telèfon: +376 866366
Fax: +376 866366
Horari de Secretaria: de 18:00 a 20:00 de dilluns a divendres
e-mail: cgp@cgp.ad
web: www.cgp.ad

Deixa un comentari