REGLAMENT DEL CIRCUIT ANDBANK 2013

1. COMITÈ DEL CIRCUIT:
Gerard RIEGER CARRABINA, Albert PARRILLA VELA, Benjamí PUJOL CHAUFFAILLE,Josep Maria COLOMINA NIETO, Joan CANET TARRIDA, Pau PEREZ SIERRA, AntoniCAYETANO VIEITEZ, i Miriam MORA JIMENEZ.

Dit Comitè decidirà, en tot el que es refereix al desenvolupament del circuit, a la interpretació del present Reglament o d’algun cas no contemplat en el mateix i tindrà totes les facultats que li concedeixen les Regles de Golf en vigor.

El Club de Golf del Principat per mitjà del Comitè del Circuit, designarà el Comitè de Competició de cada volta el qual actuarà conjuntament amb el Comitè de Competició del club hoste.

2. LLOCS I DATES

barcelona_el_pratEl bosque golf_costa_dorada  logo_golf

DIA                   MES            ETAPA / CLUB                   TELÈFON

Dij.14              Març          1ª Volta –EL PRAT          +34 93 728 10 00

Div.10             Maig           2ª Volta –EL BOSQUE     +34 96 180 80 09

Div-Dis 31/1   Maig/Juny   3ª Volta –C. DORADA   +34 977 65 33 61

Dis.8              Juny           4ª Volta –R.C.G.CERDANYA    +34 972 14 14 08

3. PARTICIPANTS:

Podran inscriure’s al Circuit tots aquells jugadors amb possessió d’una llicència federativa i handicap en vigor, que siguin socis del Club de Golf del Principat i al corrent de pagament de les quotes socials.

A CADA VOLTA HI PRENDRAN PART: els socis i convidats dels clubs hostes al seu camp, els socis del Club de Golf del Principat i els convidats del patrocinador, l’entitat ANDBANK, excepte limitacions pròpies i a càrrec del club hoste.

4.-INSCRIPCIONS:

La inscripció serà obligatòria per a cada volta, mitjançant trucada telefònica al Club de Golf del Principat d’Andorra; el nombre de places vindrà limitat en funció de la disponibilitat oferta per cada camp hoste i dels invitats del patrocinador que tindran prioritat, en cas de que el nombre de jugadors inscrits superi el límit del camp hoste el criteri de preferència en la selecció dels participants serà l’ordre cronològic de la seva inscripció.

5.- HANDICAPS:

El jugador és responsable de que el handicap de joc que consti en la targeta sigui actualitzat i correcte.
Els handicaps estaran limitats a 26,4 per homes i 36,4 per dones.

6.- MODALITAT DE JOC:

Stableford individual: Es jugaran 4 voltes i s’escollirà l’addició de la puntuació de les 2 millors voltes per obtenir el resultat final.

7.- GRUPS, ORDRE i BARRES DE SORTIDA:

Els grups de sortida de les proves seran confeccionats pel Comitè de Competició. Els criteris per a elaborar l’ordre de sortida seran els següents:
Per a la primera volta: atenent al handicap (d’inferior a superior)
Per a la segona volta: per categories (A i B), atenent a la classificació de la primera volta.
Per la tercera i quarta volta: per categories (A i B), d’acord amb la classificació que resulti del millor dels dos resultats anteriors.
Els jugadors que, un cop ja iniciat el circuit, participin per primera vegada en una volta sense disposar de classificació atenent als criteris anteriors, seran inscrits en els darrers grup de sortida de la categoria (A i B) que els hi correspongui per handicap.
No obstant l’anterior, el Comitè del circuit es reserva el dret de canviar l’ordre de sortida en funció de les necessitats de la competició.
Cas de que un jugador no es presenti a la prova a la que es va inscriure sense avís previ comunicat per telèfon al club hoste amb l’antelació possible, i fora de les circumstàncies que justifiquen l’aixecament de sanció pel comitè de la prova, no se li permetrà inscriure’s a la prova següent.
Les barres de sortida seran Grogues per Homes i Vermelles per Dones.
Li correspondrà a cada jugador estar en la categoria A o en a la categoria B (definides més a baix) a la primera volta que jugui i no podrà canviar de categoria independentment de l’evolució del seu handicap.

8.- PREMIS:

———– PREMIS PER CADA VOLTA ———–

1er Classificat scratch: IPAD MINI i/o qualsevol altre premi proveït pel patrocinador

1er Classificat categoria Handicap inferior (categoria A) handicap 0 – 17.4: IPAD MINI i/o qualsevol altre premi proveït pel patrocinador

1er Classificat categoria Handicap superior (categoria B) handicap 17.5 – 26,4 homes / 36,4 dones: IPAD MINI i/o qualsevol altre premi proveït pel patrocinador.

 

———– PREMIS CIRCUIT ———–

Seran guanyadors del circuit i tindran dret al premi que s’indicarà, els següents:

(1) 1r Classificat scratch general indistint: PACKAGE GOLF CAP DE SETMANA i/o qualsevol altre premi proveït pel patrocinador

(2) 1r Classificat de la categoria Handicap inferior (categoria A) handicap 0 – 17.4:PACKAGE GOLF CAP DE SETMANA i/o qualsevol altre premi proveït pel patrocinador

(3) 1r Classificat de la categoria Handicap superior (categoria B) handicap 17.5 – 26,4 homes / 36,4 dones: PACKAGE GOLF CAP DE SETMANA i/o qualsevol altre premi proveït pel patrocinador

Segons els resultats, els premis no seran acumulables i s’adjudicaran per aquest ordre, de forma que el guanyador d’una opció (1 a 3) és exclòs de les opcions següents.

Seran acumulables els trofeus obtinguts en cada camp amb els resultats finals.

9.- PUNTUACIONS I RESULTATS:

A.- El resultat del circuit serà la suma de les dos millors voltes.
B.- Si vàries de les proves fossin objecte de suspensió pel Comitè, les classificacions s’elaboraran segons els dos millors resultats de les voltes vàlides.
Cas de quedar reduït a menys de dos proves, el circuit serà cancel·lat.
Els resultats de cada prova estaran a disposició del jugador a la seu del Club de Golf del Principat en dies hàbils, i es publicaran a la pàgina web del Club, sense caràcter vinculant. Cada jugador tindrà el dret de poder reclamar en contra dels resultats en un termini de dos dies hàbils a comptar de la data de cada prova. Passat aquest termini, els resultats seran definitius.

10.- DISPUTES I RECLAMACIONS:

Seran resoltes segons les previsions de la Regla 34.

11.- SUSPENSIÓ TEMPORAL DEL JOC O ANUL·LACIÓ D’UNA VOLTA:

Quan les circumstàncies (en general d’ordre climàtic) així ho aconsellin, es procedirà a suspendre temporalment el joc segons les Regles de Golf (Comitè de Competició de la Volta), quan procedeixi, es continuarà d’acord amb les Regles.
El Comitè del Circuit podrà declarar-la nul·la quan la impossibilitat de completar la prova per part de tots els inscrits així ho aconselli, quedant aleshores el Circuit reduït en el nombre de voltes.

12.- DESEMPATS:

En cada volta:

En cas d’empat en classificació handicap el guanyador serà el jugador del handicap de joc més baix.

En cas d’empat en classificació scratch el guanyador serà el jugador del handicap de joc més alt.

Cas que els jugadors empatats tinguin el mateix handicap de joc, el desempat es resoldrà per la formula dels 9, 12, 15, 16 y 17 últims forats (s’entén per darrers últims forats, els del camp, no els que s’haguessin pogut jugar).

Finalment, si persisteix l’empat, es resoldrà per sorteig.

Resultats Finals:

En cas d’empat en classificació handicap el guanyador serà el jugador del handicap exacte més baix al final de l’última volta que computi per al resultat final.
En cas d’empat en classificació scratch el guanyador serà el jugador del handicap exacte més alt al final de la darrera volta que computi per al resultat final.
Si l’empat persisteix, es proclamarà guanyadors als jugadors empatats.

13.- CONDICIONS DELS PREMIS:

A.- Els premis són personals, intransferibles i no compensables.
B.- La organització del Circuit Andbank no es fa responsable en cas de limitació de handicap per jugar als clubs objecte del premi.

14.- ATRIBUCIONS DEL COMITÈ DE CADA PROVA:

El comitè de cada prova estarà format pel President del Comitè de competició del club hoste, eventualment l’àrbitre designat per la prova i almenys 2 membres designats pel Club de golf del Principat. Aquest comitè és competent per vetllar per l’aplicació de les regles del Golf, regles locals del club hoste i condicions de la competició (Ritme de joc – Suspensió del joc – Transport – Penalitat de desqualificació – etc.).
Es recorda, als efectes d’accelerar el ritme de joc, l’obligació d’aixecar bola quan no hi ha més possibilitat de puntuar en Stableford
El Club de Golf del Principat, a través del seu Comitè de Competició, es reserva el dret d’interpretar el present reglament.

Podeu descarregar-vos la informació en format PDF en el següent enllaç

Escaldes-Engordany, febrer 2013

 

Club de Golf del Principat

* Tota la informació de cada prova i del circuit estarà a la web del Club (www.cgp.ad)

CLUB DE GOLF DEL PRINCIPAT

Adreça: Carrer Sant Antoni núm. 5, entresol (Escaldes-Engordany)
Telèfon: +376 866366
Fax: +376 866366
Horari de Secretaria: de 18:00 a 20:00 de dilluns a divendres
e-mail: cgp@cgp.ad
web: www.cgp.ad